Polityka Prywatności strony internetowej Cudowna Podróż aktualna na dzień 12 grudnia 2023 r.

§ 1
Słownik

Przez użyte w tej Polityce Prywatności słowa pisane dużą literą, bez względu czy zostały zapisane w liczbie mnogiej lub pojedynczej, rozumie się odpowiednio:

 1. Administrator - stowarzyszenie „Projekt Tarnów” z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000359759, REGON: 121329019, NIP: 8733236760.
 2. Formularz Konkursowy - formularz umożliwiający Użytkownikowi zgłoszenie w Konkursie oraz przesłanie Zadania Konkursowego. Formularz został udostępniony przez Administratora w formie elektronicznej w Serwisie;
 3. Pliki Cookies - dane tekstowe gromadzone w formie niewielkich plików zapisywanych na urządzeniu Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu. Pliki Cookies używane są w celu optymalizacji procesu korzystania z Serwisu a także w celu gromadzenia danych statystycznych, pozwalających na ulepszanie zawartości Serwisu w przyszłości;
 4. Polityka Prywatności - niniejszy dokument;
 5. Konkurs - Konkurs, o którym mowa w Regulaminie Konkursu dostępnym w Serwisie;
 6. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://cudownapodroz.pl/ umożliwiająca dostęp do Formularza Konkursu i innych informacji;
 7. Strona - Administrator lub Użytkownik;
 8. Usługa - bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Administratora w Serwisie na rzecz Użytkowników umożliwiająca:
  • wzięcie udziału w Konkursie poprzez wypełnienie oraz wysłanie do Organizatora Formularza Konkursu,
  • dostęp do bezpłatnych poradników,
  • uzyskanie kluczowych informacji na temat Konkursu,
  • korzystanie z innych usług dostępnych w Serwisie;
 9. Użytkownik - osoba korzystająca z Usług oferowanych w Serwisie w tym:
  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba małoletnia od 13 roku życia/i lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 10. Zadanie Konkursowe - Zadanie, o którym mowa w Regulaminie Konkursu dostępnym w Serwisie.
§ 2
Zasady przetwarzania i ochrony danych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu:

 1. udziału w Konkursie;
 2. rozstrzygnięcia Konkursu;
 3. uzyskania nagrody w Konkursie;
 4. bieżącego kontaktu Administratora z Użytkownikiem;
 5. umożliwienia Użytkownikowi złożenia reklamacji;
 6. bieżącej organizacji Konkursu przez Organizatora;
 7. rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika;
 8. weryfikowania informacji podanych przez Użytkowania na rzecz Organizatora.
§ 3
Podstawa prawna. Bezpieczeństwo
 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych za pośrednictwem Serwisu oraz w ramach kontaktu z Administratorem, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę prywatności Użytkownika.
§ 4
Rodzaje przetwarzanych danych
 1. W zakresie w jakim jest to niezbędne do wzięcia udziału przez Użytkownika oraz organizacji Konkursu przez Administratora, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika lub osób jakie wskaże Uczestnik:
  • Imię I Nazwisko
  • Numer telefonu kontaktowego
  • Adres e-mail
  • Adres korespondencyjny;
  • Treść Zadania Konkursowego;
  • Treść Reklamacji;
  • Inne informacje przekazane w trakcie udziału w Konkursie.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowego świadczenia Usług przez Administratora a także prawidłowego przebiegu Konkursu oraz świadczenia innych usług związanych z wykonywaną przez Administratora działalnością na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO).
 3. Brak przekazania danych, o których mowa w ust. 1 powyżej może skutkować brakiem możliwości wykonania działań opisanych w ust. 2 powyżej.
 4. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje za pośrednictwem Formularza Konkursowego znajdującego się w Serwisie lub w ramach kontaktu między Administratorem a Użytkownikiem.
 5. Użytkownik dobrowolnie podaje dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, po uprzednim wyrażeniu na to zgody oraz akceptacji Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu Strony WWW.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem pracowników Administratora, jego współpracowników oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji przyznania nagrody w Konkursie lub świadczenia usług przez Administratora.
 7. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowania w celach promocyjnych i marketingowych prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wyrazi na to świadomą i odrębną zgodę.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w przypadku bieżącego kontaktu Administratora z Użytkownikiem w zakresie w jakim dane te zostały udostępnione mu przez Użytkownika bądź też, gdy taki kontakt jest niezbędny dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
§ 5
Prawidłowe korzystanie z Serwisu
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem praw autorskich udostępnianych mu treści.
 2. Użytkownik nie może dostarczać Administratorowi treści o charakterze bezprawnym.
 3. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich treści udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Administratorowi szkodę.
§ 6
Cel zbierania i przetwarzania Plików Cookies
 1. Administrator zbiera i przetwarza za pośrednictwem Serwisu informacje zawarte w tzw. Plikach Cookies.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Marketing i reklama - w celach marketingowych, oferowania Usług albo innych usług;
  • Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez m.in. możliwość rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlania Serwisu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
  • Statystyki i usprawnianie - tworzenie i przetwarzanie danych statystycznych (np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń, statystyki zachowań), które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu w oparciu o sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
  • Usługi społecznościowe - Administrator oraz serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać Pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych;
  • Zapisywanie preferencji Użytkownika - dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika.
§ 7
Rodzaje Plików Cookies

W Serwisie mogą być używane następujące rodzaje Plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne (session Cookies) - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia - po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies trwałe (persistent Cookies) - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie Plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia;
 3. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 4. Cookies „niezbędne” - pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 5. Cookies „bezpieczeństwa” - pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 6. Cookies „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. Cookies „funkcjonalne” - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 8. Cookies reklamowe - pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb (jeżeli dotyczy).
§ 8
Zewnętrzne serwisy korzystające z Plików Cookies

Administrator w ramach Serwisu współpracuje z następującymi serwisami lub usługami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika:

 • Google Ads (dawniej Google AdWords);
 • Google Play Services;
 • Google Analytics;
 • Google Search Console
 • Facebook Pixel;
 • Expo;
 • Sentry;
§ 8
Inne informacje dotyczące Plików Cookies
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w Plikach Cookies.
 2. Szczegółowe informacje o obsłudze Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (telefonie, tablecie, komputerze).
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w celu blokady automatycznej obsługi Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień Plików Cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez Serwis.
 7. W przypadku wystąpienia błędu podczas korzystania z Serwisu, Administrator zbiera niezbędne dane w celu analizy przyczyny wystąpienia błędu. Dane zawierać mogą informacje dotyczące Użytkownika, w tym adres IP jego urządzenia, wersję systemu operacyjnego, czas i datę wystąpienia błędu oraz inne informacje.
§ 9
Dostęp do danych
 1. Użytkownik posiada:
  • Prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych;
  • Prawo ich sprostowania;
  • Prawo żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Prawo żądania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także informacji o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 2. Administrator przechowuje wypełniony przez Użytkownika Formularz Konkursowy oraz inne dokumenty zawierające dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji Konkursu przez Administratora oraz świadczenia innych Usług oraz innych usług w ramach działalności Serwisu a także w niezbędnym zakresie związanym z przepisami prawa oraz potencjalną odpowiedzialnością Administratora lub Użytkownika (nie dłużej niż do dnia upływu biegu przedawnienia roszczeń).
§ 9
Reklamacja
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu lub związanymi z przetwarzaniem danych, w tym danych Użytkownika.
 2. Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu oraz czas wystąpienia problemu.
 3. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres-mail: kontakt@projekttarnow.org.
 4. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oraz do poinformowania Użytkownika o jej wynikach.
 5. Administrator nie rozpatruje reklamacji, w przypadku, w którym została ona wniesiona po upływie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości lub nie zawiera danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji lub gdy została ponownie zgłoszona w sprawie już rozpatrzonej przez Administratora.
 6. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacji Użytkownik nie wskaże informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Administrator uprawniony jest jej nie rozpatrzyć lub wystąpić do Użytkownika o uzupełnienie brakujących informacji w oznaczonym terminie.
§ 10
Pozostałe informacje
 1. Żądanie usunięcie danych osobowych w całości lub w części może skutkować brakiem możliwości korzystania z wszystkich zasobów Serwisu lub udziału w Konkursie.
 2. Na działania Administratora w zakresie dotyczącym przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych).
 3. Administrator nie poddaje danych osobowych Użytkownika profilowaniu ani nie przekazuje takich danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały dla Użytkownika.
 5. Administrator poinformuje Użytkownika o każdej zmianie postanowień Polityki Prywatności na stronie internetowej oraz za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.